Tartu Halduskohtu otsus Tallinna Kaubamaja AS tütarettevõtete reklaamimaksu tagastusnõuete osas

10.02.2015

Tallinna Kaubamaja AS avaldas 25.08.2014 börsiteate, milles teavitas, et tema tütarettevõtted taotlevad tagasi ajavahemikus juuni 2011 kuni juuli 2014 Tallinnas, Tartus ja Pärnus makstud reklaamimaksu. Nimetatud tagastusnõude osas tegi Tartu Halduskohus 10.02.2015 kohtuotsuse. Tallinnas ja Pärnus on kaebused menetlusse võetud, kuid kohtuistungite aegu veel kindlaks määratud ei ole.

Tartu Halduskohus jättis 10.02.2015 rahuldamata Tallinna Kaubamaja AS tütarettevõtete (Kaubamaja AS, Selver AS ja Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ) kaebuse Tartu Linnavalitsuse otsuste peale, millega keelduti perioodil 1. juuni 2011 kuni 1. juuli 2014 tasutud reklaamimaksu tagastamisest. Kaebus esitati põhjendusega, et reklaamimaksu regulatsioon on vastuolus põhiseadusega ning riigikohtu praktikaga, mis näevad ette, et kõik avalik-õiguslike rahaliste kohustuste olulised elemendid peavad olema sätestatud seaduses. Reklaamimaksu puhul aga olid mitmed olulised elemendid, nagu maksu määr ja selle arvestamise alused, jäetud kohaliku omavalitsuse kindlaks määrata.

Tartu Halduskohus leidis, et kohalike maksude osas on lubatav selle oluliste elementide kindlaksmääramine delegeerida kohalikule omavalitsusele ning kaebajate poolt viidatud põhiseaduse sätted ja Riigikohtu praktika kehtivad vaid riiklike maksude osas. Halduskohus viitas siinjuures kohaliku omavalitsuse õigusele korraldada kohaliku elu küsimusi iseseisvalt.

Tallinna Kaubamaja AS tütarettevõtted kavatsevad kohtuotsuse edasi kaevata, kuna Riigikohtu laialdasest praktikast tuleneb, et kõikide avalik õiguslike rahaliste kohustuste olulised elemendid peavad olema kindlaks määratud seaduse tasandil. Kuna kohalik maks on samuti avalik-õiguslik rahaline kohustus, siis kehtivad need nõuded ka reklaamimaksu osas. Oleme seisukohal, et kohaliku omavalitsuse autonoomia põhimõtet ei saa pidada ülimuslikuks võimude lahususe ja seadusereservatsiooni põhimõttest ning maksukohustuslase seisukohast ei ole selget põhjust, miks peaks kohaliku omavalitsuse üksuste poolt kogutavatele kohalikele maksudele kehtima leebemad nõuded kui teistele avalik-õiguslikele rahalistele kohustustele.

Tallinna Kaubamaja AS informeerib jätkuvalt börsi reklaamimaksu tagastusnõuetega seotud kohtuvaidluste olulistest kohtu määrustest ja otsustest börsi reglemendis sätestatud korras.