TKM Grupp AS hea äritava

Grupi jaoks on oluline meie põhiväärtuste ja eeskujuliku äritegevuse põhimõtete igapäevane järgimine. Grupi põhiväärtusteks on ausus – me oleme avatud ja siirad, ega moonuta tõde; hoolivus – oleme sõbralikud ja abivalmid ning avatud lahendustele; usaldusväärsus – peame kinni oma lubadustest ja kohalduvatest reeglitest; uuendusmeelsus – oleme avatud uuenduslikele ja kaasaegsetele ideedele, püüame olla alati ühe sammu võrra ees, ja keskkonnateadlikkus – hoolime meid ümbritsevast keskkonnast ja kasutame kõiki ressursse võimalikult säästlikult.

Hea äritava eesmärgiks on koondada ning kirjeldada olulisemad põhimõtted, millest lähtuvalt Grupi töötajad ja koostööpartnerid on kohustatud oma tegevuses juhinduma. Hea äritava moodustab osa Grupi pikaajalisest äristrateegiast. Grupp eeldab igas olukorras oma töötajatelt ja koostööpartneritelt ausat, eetilist ning seadusekuulekat käitumist.

Grupp oma tegevuses juhindub ja hea äritava on koostatud juhindudes siseriiklikest ning rahvusvahelistest suunistest ja põhimõtetest, sealhulgas Finantsinspektsiooni Hea Ühingujuhtimise tavast ja OECD juhistest rahvusvahelistele ettevõtetele, samuti ÜRO ettevõtluse ja inimõiguste juhtpõhimõtetest.

Hea äritava saab alla laadida siit.

Hea Äritava rikkumisest teavitamine

E-post: vihje@kaubamaja.ee

Telefon: +372 667 3152

Suhtluskeel: eesti, inglise, vene

Vihjeliin on mõeldud kasutamiseks kõigile, kes soovivad teada anda TKM Grupp AS ettevõtetes või Grupi Partneri töökohas toimuvatest rikkumistest. Teadete uurimine aitab ära hoida kahjusid ja parandab ettevõtte üldist kultuuri ning töökeskkonda. Teateid võtab vastu ja juhtumeid uurib TKM Grupp AS-i siseauditi osakond, kes tagab teavitaja isiku konfidentsiaalsuse.

Mida teavitada:

  • Käitumine on vastuolus Grupi Hea Äritavaga või rikub seadust.
  • Käitumine või tegevus võib põhjustada Grupile maine- või finantskahju.

Pärast teavitamist:

  • Siseauditi osakond tagab, et teate uurimine on objektiivne.
  • Siseaudit võib teavitajaga ise ühendust võtta, et täpsustada teates antud infot. Teate esitamisel on teavitajal õigus öelda, et ta ei taha, et temaga ühendust võetaks, kuid see võib mõjutada kaebuse edasiuurimist.
  • Teataja isik on alati kaitstud.