Auditikomitee

TKM Grupi Auditikomitee on nõukogu moodustatud organ, mille ülesanne on nõukogu nõustamine järelvalve teostamisega seotud küsimustes.

Selleks teostab Auditikomitee järelevalvet:

  • raamatupidamise põhimõtetest juhindumise;
  • finantseelarve ja -aruandluse koostamise ja kinnitamise;
  • välisauditi teostamise piisavuse ja tõhususe;
  • sisekontrollisüsteemi arendamise ja toimimise (s.h. riskide juhtimise);
  • Grupi tegevuse seaduslikkuse monitooringu osas. Eraldi osaleb komitee välisauditi protsessi ja tegevuse sõltumatuse tagamisel ning siseauditi tegevuse planeerimisel ja hindamisel.

Auditikomitee koostab põhimääruses toodud eesmärkide täitmise kohta iga-aastase koondaruande nõukogule, milles hindab oma tegevust. Oma ülesannete täitmisel teeb Auditikomitee koostööd nõukogu, juhatuse, sise- ja välisaudiitorite ning vajadusel väliste ekspertidega.

Auditikomitee koosseisu kuulub 5 liiget, kellest vähemalt pooled määratakse nõukogu liikmete hulgast. Liikmed määratakse nõukogu poolt kolmeks aastaks.

Auditikomitee liikmed on:

  • Kaia Salumets (esimees);
  • Jüri Käo;
  • Gunnar Kraft;
  • Kristo Anton.