Läti Konkurentsiameti otsus Tallinna Kaubamaja AS ja KIA Auto AS suhtes

20.08.2014

KIA Auto AS ja Tallinna Kaubamaja AS kaebavad Läti konkurentsiameti otsuse, mis puudutas väidetavalt piiravaid garantiitingimusi, edasi Läti Vabariigi halduskohtusse. Läti konkurentsiamet on teinud otsuse, mille kohaselt ettevõtetel on ühine vastutus maksta trahvi selle eest, et KIA Auto AS poolt kehtestatud garantiikord piirab väidetavalt sõiduautode remonti ja mitteoriginaalvaruosade kasutamist. Tegelikult on sellise garantiikorra eesmärk tagada sõiduauto turvalisust, mitte välistada sõltumatuid esindusi või vältida sobivate varuosade kasutamist.

KIA Auto AS ja Tallinna Kaubamaja AS lükkavad kategooriliselt tagasi Läti konkurentsiameti väited, millel pole mingit tõenduslikku alust. Ettevõtted on vastu ka sellele, et konkurentsiamet on oma otsust tõlgendanud ja avalikustanud kui pikaajalist ja pidevat rikkumist, kahjustades sellega alusetult ja põhjendamatult KIA Auto AS ja Tallinna Kaubamaja AS mainet. KIA Auto AS-i ja Tallinna Kaubamaja AS-i on trahvitud ja peetud vastutavaks ühe koostööpartneri, nimelt SIA Gros Auto Grupa ühepoolse tegevuse eest, kes keeldus ühe Kia cee’d sõiduki garantiiremondist põhjusel, et selle hooldus oli teostatud SIA Auto Stils Serviss  sõltumatus remonditöökojas ja mitte Kia volitatud esinduses.

KIA Auto AS rõhutab tungivalt, et kogu konkurentsiameti otsus põhineb sellel ühel juhtumil. Ei ole tõendeid teiste juhtumite kohta, kus Kia sõidukite garantiiremondist oleks keeldutud. Peale selle on KIA Auto AS andnud Läti konkurentsiametile korduvalt selgitusi Kia garantiireeglite, nende korrektse täitmise ja võimaluste kohta, kuidas kontakteeruda KIA Auto AS kui importijaga juhul, kui volitatud esindused mingil põhjusel garantiiremondist keelduvad. KIA Auto AS esitas ka sellekohased dokumendid ja menetluskorra ametile tõenditena. Konkurentsiamet eiras selgitusi Kia garantiireeglite ja nende rakendamise kohta. Tuleb rõhutada, et konkurentsiametil ei õnnestunud läbi viia Kia sõidukiomanike ja -kasutajate seas uuringut, et leida veel juhtumeid, kus juhul kui auto hooldus oli teostatud sõltumatus remonditöökojas, oleks hiljem garantiiremondist ebaõiglaselt keeldutud. Lisaks on Tallinna Kaubamaja AS-ile kui KIA Auto AS valdusettevõttele solidaarse vastutuse kohaldamine emaettevõtte vastutuse põhimõtete tõsine kuritarvitamine, pidades seejuures silmas senist tavapärast konkurentsiameti praktikat.

Otsuse kohaselt peab KIA Auto AS maksma trahvi 134 514,43 eurot, millest koos Tallinna Kaubamaja AS-iga ollakse vastutavad 96 150,92 euro osas. Otsus kohustab KIA Auto AS-i katkestama väidetavalt piirava garantiikorra kohaldamist, muutma garantiikorda 1. jaanuariks 2015 ja teavitama Kia sõidukiomanikke tehnohoolduse ja mitteoriginaalosade paigaldamise võimalustest sõltumatutes esindustes. Otsuse kohaselt lõpetatakse uurimine SIA Gros Auto Grupa, SIA KIA Mitau, SIA  Forum Auto ja SIA Serviss Vidzemē 2 suhtes.