Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtete reklaamimaksu tagastusnõuete rahuldamata jätmine

21.02.2017

Tallinna Kaubamaja Grupp AS teavitas oma 25.08.2014 avaldatud börsiteates, et tütarettevõtted Selver AS, Kaubamaja AS, AS Viking Motors, Kia Auto AS, Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS, Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ ja OÜ TKM Beauty Eesti taotlevad tagasi ajavahemikus juuni 2011 kuni juuli 2014 Tallinnas, Tartus ja Pärnus makstud reklaamimaksu. Tagastusnõuded esitati põhjendusega, et reklaamimaksu regulatsioon on vastuolus põhiseadusega. Tallinna ja Tartu Halduskohtud jätsid reklaamimaksu tagastusnõuded rahuldamata (börsiteated 11.02.2015, 21.05.2015 ja 01.12.2015). Rahuldamata jäid ka Pärnu ja Tartu tagastusnõuete osas esitatud apellatsioonkaebused Tallinna ja Tartu Ringkonnakohtutele (börsiteade 19.05.2016). Tallinna Kaubamaja Grupi tütarettevõtted esitasid otsuste peale kassatsioonkaebused Riigikohtule.

21.02.2017 otsusega haldusasjas 3-3-1-48-16 otsustas Riigikohus jätta rahuldamata Tallinna Kaubamaja Grupi tütarettevõtte Selver AS ja JCDecaux Eesti OÜ, Clear Channel Estonia OÜ ning Neste Eesti AS-i kassatsioonkaebuse Pärnus tasutud reklaamimaksu osas. Riigikohus asus seisukohale, et reklaamimaksu regulatsioon ei ole põhiseadusega vastuolus. Riigikohtu hinnangul ei kehti kohalike maksude puhul põhiseaduse §-st 113 ning Riigikohtu praktikast tulenev nõue sätestada maksu ülemmäära seaduse tasandil. Riigikohus leidis ka, et reklaamimaksuga kaasnev riive ei ole ettevõtjate jaoks intensiivne ning seetõttu ei ole maksu ülemmäära seaduses kindlaks määramata jätmine põhiseadusega vastuolus.

Tartu reklaamimaksu tagastusnõude osas on menetlus pooleli Riigikohtus ning Tallinna tagastusnõude osas Tallinna Ringkonnakohtus. Eeldatavasti lahendatakse ka need vaidlused lähtudes tõenäoliselt samadest põhimõtetest ning Tallinna Kaubamaja Grupi tütarettevõtete kaebused jäetakse rahuldamata.

Riigikohtu lahend ei oma Tallinna Kaubamaja Grupi tütarettevõtete jaoks negatiivseid tagajärgi, kuna vaidlusalused reklaamimaksu summad on Tallinna, Tartu ja Pärnu linnadele tasutud ning tulemustasu kokkuleppe tõttu ettevõtetel jooksvad kulud seoses õigusvaidlustega sisuliselt puuduvad.