Tallinna Kaubamaja aktsiaseltsi korralise üldkoosoleku otsused 27.03.2014

27.03.2014

27. märtsil 2014. aastal toimus Tallinnas, aadressil Liivalaia 33 asuvas Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses Tallinna Kaubamaja AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek. Ettevõtte 40 729 200 häälest oli koosolekul esindatud 31 897 102 häält so 78,32% häältest.

Tallinna Kaubamaja AS-i aktsionäride üldkoosolek otsustas: 

1. Tallinna Kaubamaja AS 2013. a. majandusaasta aruande kinnitamine.
Kinnitada 31 897 102 hääle ehk 100,00% poolthäälega Tallinna Kaubamaja AS 2013. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2013 on 327 795 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 498 721 tuhat eurot ning puhaskasum 17 464 tuhat eurot.
 
2. Kasumi jaotamine.
Kinnitada 31 889 542 hääle ehk 99,98% poolthäälega Tallinna Kaubamaja AS 2013. a. kasumi jaotamise otsus ja dividendi maksmise kord:
Eelmiste aastate jaotamata kasum                                54 923 tuhat eurot
2013. aasta puhaskasum                                                    17 464 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2013           72 387 tuhat eurot
Maksta dividendi 0,15 eurot aktsia kohta                         6 109 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist        66 278 tuhat eurot

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 10. aprill 2014 kell 23.59. Dividend makstakse aktsionäridele 11. aprillil 2014 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3. Põhikirja muutmine
Kinnitada 31 892 840 hääle ehk 99,99% poolthäälega põhikirja § 2 punktid 1 ja 2 uues redaktsioonis:
§ 2 Seltsi aktsiakapitali suurus ja aktsia nimiväärtus
 1. Seltsi aktsiakapitali minimaalne suurus on 10 000 000 eurot ja maksimaalne suurus 40 000 000 eurot.
 2. Seltsil on nimelised aktsiad nimiväärtusega 40 eurosenti.

4. Aktsiakapitali vähendamine
Kinnitada 31 890 902 hääle ehk 99,98% poolthäälega aktsiakapitali vähendamine järgnevalt:
Vähendada aktsiaseltsi aktsiakapitali 8 145 840 euro võrra, seniselt 24 437 520 eurolt 16 291 680 euroni. Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate nimiväärtuse vähendamisega 0,20 euro võrra, seniselt 0,60 eurolt 0,40 euroni (aktsiate koguarv ei muutu). Peale aktsiakapitali vähendamise kandmist äriregistrisse on aktsiaseltsi aktsiakapitali suuruseks 16 291 680 eurot, mis koosneb 40 729 200 aktsiast, neist igaüks nimiväärtusega 0,40 eurot. Aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on kapitalistruktuuri parendamine. Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamine võimaldab tasakaalustada kontserni võõrkapitali ja omakapitali suhet ning aitab parandada kontserni omakapitali tootlust. Aktsiaseltsil puudub vajadus omada aktsiakapitali olemasolevas suuruses ja seadusest tulenevad aktsiakapitalile esitatavad nõuded on täidetud ka väiksema aktsiakapitali suuruse korral. Aktsiakapitali vähendamisel teha aktsionäridele väljamakseid 0,20 eurot aktsia kohta seaduses sätestatud tähtaja jooksul. Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 10.04.2014 kell 23.59.

Raul Puusepp
Juhatuse esimees
Tel. 731 5000