Dividendi väljamakse

10.04.2019

Tallinna Kaubamaja Grupp AS aktsionäride 21. märtsil 2019 toimunud korralise üldkoosoleku otsuse alusel makstakse dividendi 0,71 eurot aktsia kohta. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeriti 4. aprillil 2019 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 12. aprillil 2019 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-il kui regulaarselt dividende maksval ettevõttel on õigus osaliselt kasutada dividendide tulumaksuga maksustamisel madalamat tulumaksumäära. Vastavalt tulumaksuseadusele maksustatakse ettevõtte tasandil dividend ulatuses, mis on väiksem kui eelnenud kolme kalendriaasta keskmine Eestis maksustatud jaotatud kasum või sellega võrdne, tulumaksu määraga 14% (14/86 netosummast). Ülejäänud osale dividendi väljamaksest on tulumaks 20% (20/80 netosummast). Madalamat maksumäära kohaldatakse seadusest tulenevalt 2019. aastal ühele kolmandikule 2018. aastal jaotatud kasumist, millelt residendist äriühing on maksnud tulumaksu.

12. aprillil 2019 maksab Tallinna Kaubamaja Grupp AS välja dividendi kogusummas 28 918 tuhat eurot. Eelnevast tulenevalt maksustatakse 28,81% dividendide väljamaksest madalama maksumääraga (14%) ja 71,19% maksustatakse 20%- tulumaksu määraga.

Tulumaksuseaduse (TuMS) § 41 punktist 7² ja § 43 lõige 1 punktist 1¹ tulenevalt on Tallinna Kaubamaja Grupp AS kohustatud 7% tulumaksu kinni pidama füüsilisele isikule makstud dividendilt, kui see on maksustatud 14% tulumaksu määraga. Vastavalt Maksu- ja Tolliameti selgitustele peab tulumaksu kinnipidaja dividendilt 7% tulumaksu kinni pidama ka juhul, kui eraisikust investor hoiab aktsiaid investeerimiskontol.

Eraisikust aktsionäridele laekub dividend netosummana, millelt on kogu tulumaks juba kinni peetud. Investeerimiskonto süsteemi kasutavatel eraisikutel kajastub dividendimakse sissemaksena investeerimiskontosse.

Väljamaksed aktsia kohta on:

Eraisikust aktsionäri dividendi laekumine aktsia kohta on 0,69568063 eurot
Juriidilisest isikust aktsionäri dividendi laekumine aktsia kohta on 0,71 eurot