2015. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

13.10.2015

Tallinna Kaubamaja Grupi 2015. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 139,8 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 4,9%. Esimese üheksa kuu müügitulu oli 402,6 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2014. aasta üheksa kuu tulemusega, mil müügitulu oli 389,5 miljonit eurot, 3,3%. Kontserni 2015. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 6,7 miljonit eurot, mis on 19,9% enam, kui eelmise aasta võrreldava perioodi kasum. Kontserni 2015. aasta 9 kuu puhaskasum oli 11,4 miljonit eurot, mis on 10,5% eelmise aasta sama perioodi kasumist parem. Maksueelne kasum oli esimesel üheksal kuul 15,3 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes 20,7%. Puhaskasumit mõjutas dividendimakse, millelt 2015. aasta 9 kuul maksti tulumaksu 3,9 miljonit eurot, aasta varem maksti tulumaksu summas 2,4 miljonit eurot.

Kolmanda kvartali müügitulemusi iseloomustas kuude lõikes ebaühtlane tarbimine. Augustis viimaks Eestisse saabunud suvi kutsus kliendid randa ning moekaupade soetamine jäi tahaplaanile. Soojade ilmade jätkumisel septembris sügishooaja kaupade ostuga III kvartalis algust ei tehtudki. Stabiilsemat ja tugevamat müügikasvu näitas supermarketite segment, mida toetas Viimsis uue Selveri kaupluse avamine kvartali keskel. Jõulise müügikasvuga rõõmustas autokaubanduse segment, kus võideti mitmeid fleet müügi tellimusi, samuti tehti head tööd tavamüügil. Karmides konkurentsioludes varem turgu kaotanud jalatsikaubandussegmendi müügilangus III kvartalis pidurdus. Grupi brutomarginaal jätkas III kvartalis väikest kasvu, olles märk jätkuvalt paranevast kaubajuhtimisest. Olulise mõjuga kulugrupiks on tööjõukulud, mis kasvasid III kvartalis 8,8%. Kulu kasvatas töötajate arvu kasv lisandunud Selveri kaupluse tõttu, samuti kasvas mõõdukalt keskmine palk. III kvartalis eelnevatest kvartalitest veidi kiiremat kasvu näitas mitmesuguste tegevuskulude kasv, mis sisaldas uue kaupluse avamisega seotud ühekordseid kulusid.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2015. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulu oli 279,3 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 3,9%. III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 97,1 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 4,5%. Selveri tütarettevõtte Kulinaaria OÜ grupiväline käive, mis ei moodusta küll olulist osakaalu segmendi kogukäibest, on nii 9 kuu kui III kvartali vaates kasvanud 40%. Kasvu toetab kiirelt kasvav nõudlus Catering teenuse osas. SIA Selver müügitulu püsis III kvartali ja ka 9 kuu vaates eelmise aasta tasemel. Selveritest tehti 2015. aasta 9 kuul 26,8 miljonit ostu, mis ületas aasta varasemat ostude arvu 0,5% võrra. 2015. aasta 9 kuu supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 6,3 miljonit eurot, puhaskasum 4,1 miljonit eurot, kasvades võrrelduna eelmise aastaga vastavalt 2,7 miljonit ja 0,8 miljonit eurot. Eestis teenitud maksueelne kasum oli 8,2 miljonit eurot ja puhaskasum 6,0 miljonit eurot. Maksueelne kasum ja puhaskasum olid III kvartalis 3,3 miljonit eurot, kasvades 0,2 miljonit eurot (+7,4%), millest Eestis teenitud kasum moodustas 3,9 miljonit eurot. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult – 2015. aastal oli dividendide tulumaks summas 2,22 miljonit eurot; 2014. aastal 0,37 miljonit eurot. 2015. aasta III kvartalile avaldas mõju augustis avatud seitsmes hüpermarket – Viimsi Selver. Lisandunud kauplus suurendab lisaks tugevale ketivälisele konkurentsile ka ketisisest konkurentsi. Vaatamata sellele on suudetud ostude arvu kasvatada võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga. Nii III kvartali kui 9 kuu vaates on suurenenud keskmine ostukorv. 2015. aasta III kvartali käibe kasvu on toetanud edukad turunduskampaaniad, mis on esmajoones mõju avaldanud tööstuskaupade müügi kiiremale kasvule. Eestis teenitud kasumile on eelkõige mõju avaldanud suurema efektiivsuse saavutamine põhiprotsessi ehk kaupade müügi osas. Oskuslikumalt on juhitud varusid, mille tulemusena on oluliselt alanenud kaupade allahindluse ja mahakandmise vajadus. Tegevuskulude osas on suudetud hoida eelmise aasta kuluefektiivset taset. Seda olukorras, mil baasaasta kulud sisaldavad ühe kaupluse avamiskulusid, käesoleva aasta tegevuskulud ühe kaupluse avamiskulusid ning ühe kaupluse renoveerimiskulusid.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2015. aasta 9 kuu müügitulu oli 66,6 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,7%. Sellest kolmandas kvartalis oli müügitulu 21,3 miljonit eurot, mis oli 2014. aasta III kvartali tuludest suurem 1,8%. Kaubamajade 2015. aasta 9 kuu maksueelne kasum oli 1,6 miljonit eurot, jäädes aastatagusele tulemusele alla 16,7%. Kolmandas kvartalis oli maksueelne kasum 0,6 miljonit eurot, mis oli 2014. aasta kasumist madalam 15,6Kaubamaja müügitulemust mõjutas kolmandas kvartalis alles augustikuus saabunud suvi ja keskmisest soojem september, mis hoidis eelkõige tagasi ülerõivaste müüki. Lisaks mõjutas kolmanda kvartali tulemust negatiivselt Viru bussiterminali remont Tallinnas, mis kestis 9 nädalat ja mis raskendas oluliselt klientide ligipääsu Tallinna müügimajale. Arvestades turistidele atraktiivseid linna keskmes positsioneeruvaid Kaubamajade asukohti, mõjutas 9 kuu müügitulu negatiivselt aasta alguses rekordiliselt madal turistide külastatavus. I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2015. aasta III kvartali müügitulu oli 1,2 miljonit eurot, kasvades 2014. aasta sama perioodiga võrreldes 12,9%. Kolmanda kvartali kahjum oli 0,1 miljonit eurot, mis oli 2014. aasta võrreldava perioodi kahjumist väiksem 0,01 miljoni euro võrra. 2015. aasta 9 kuu müügitulu oli 3,4 miljonit eurot, kasvades 2014. aasta sama perioodiga võrreldes 10,4%. 2015. aasta 9 kuu kahjum oli 0,3 miljonit eurot, mis oli 2014. aasta võrreldava perioodi kahjumist väiksem 0,03 miljoni euro võrra. Müügitulule avaldas negatiivset mõju septembris toimunud renoveerimistöö I.L.U. keti suurimas, Rocca al Mare kaupluses. Tööde käigus optimeeriti meestele suunatud sortimenti ja kaupluse pind vähenes mõnevõrra. Samas mõjutas III kvartali müügitulu võrdlusbaasi positiivselt eelmisel aastal Ülemiste keskuse kaupluses toimunud ümberehitustöö, mille käigus Ülemise I.L.U. kauplus oli osa eelnevast perioodist suletud.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2015. aasta 9 kuu müügitulu oli 45,6 miljonit eurot. Müügitulu ületas 4,2% eelmise aasta sama perioodi tulusid, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 8,3%. Kolmanda kvartali 17,3 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasemat müügitulu 13,6%, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 8,1%. Esimesel üheksal kuul müüdi kokku 2266 uut sõidukit, sellest III kvartalis 861 sõidukit. Segmendi 2015. aasta 9 kuu puhaskasum oli 1,3 miljonit eurot ja ületas 17,7% aasta varasemast sama perioodi kasumit. Segmendi 2015. aasta esimese 9 kuu maksueelne kasum oli 1,8 miljonit eurot, ületades 2014. aasta 9 kuu kasumi 9,8%. 2015. aasta III kvartali puhaskasum oli 0,7 miljonit eurot, mis on aasta varasema sama perioodi kasumist väiksem 21,3%. III kvartalis kasvas uute autode müük tänu nii KIA kui OPEL’ig võidetud mitmetele riigihangetele. Tootjapoolsed toetavad turunduskampaaniad ning mudelite parem hinnastamine aitasid kaasa ka OPELi tavamüügile. Lisaks on käivet kasvatanud oodatust paremad tulemused järelteeninduses.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse segmendi 2015. aasta esimese üheksa kuu müügitulu oli 8,5 miljonit eurot, langedes aastaga 16,4%. III kvartalis oli müügitulu 3,2 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2014. aasta sama perioodiga 4,6%. Esimese üheksa kuu kahjumiks kujunes 1,2 miljonit eurot. Kahjum vähenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 11,3%. III kvartali lõpetas jalatsikaubandussegment 0,3 miljoni euro suuruse, kuid siiski aasta varasemast perioodist 34,9% väiksema kahjumiga. Müügitulu langus III kvartalis pidurdus, ent oodatud tasemest jäi käive siiski allapoole erakordselt sooja augusti tõttu, mis võimaldas tarbijal sügiskaupade ostu edasi lükata. Tarbijate käitumine on järjest enam vajaduspõhine ning ostud sooritatakse kliimat ja teravast konkurentsist tulenevat kaubaküllust arvestades viimasel hetkel. Kvartali viimane kuu kujunes pigem edukaks ning lubab arvata, et Grupi jalatsisegmendis ellu viidud strateegilised muudatused, eriti brändiportfelli muudatused, hakkavad vilja kandma.

Kinnisvarad

Kinnisvarade ärisegmendi 2015. aasta esimese 9 kuu kontserniväline müügitulu oli 2,6 miljonit eurot, mis on 3,8% suurem, kui eelmise aasta samal perioodil. III kvartali kontserniväline müügitulu oli 1,0 miljonit eurot, mis on 16,7% enam, kui eelmise aasta samal perioodil. Kinnisvara segmendi 2015. aasta 9 kuu maksueelseks kasumiks kujunes 6,7 miljonit eurot, mis jäi samale tasemele eelmise majandusaasta sama perioodiga. III kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 2,3 miljonit eurot, mis on 1,3% enam, kui eelmise majandusaasta samal perioodil. 13. augustil avati Viimsi kaubandus- ja meelelahutuskeskus. Uue keskuse üüripindade lisandumine toetas III kvartali müügitulu ja kasumi kasvu.